• نام : سیدکاظم طباطبایی
  • آدرس پستی : مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده الهیات شهید مطهری (ره)، کدپستی 9177948955
  • بخش یا واحد: سردبیر
  • فاکس 05138807030
  • نام : حسین ذکاوتی‌زاده (jquran@ferdowsi.um.ac.ir)
  • تلفن +98 (51) 3880-3863