##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

حسن نقی زاده فاطمه رضا داد

چکیده

از آنجا که هدف اصلی نزول آیات قرآن هدایت آدمیان و تأمین سعادت ابدی آنان است، قرآن کریم به بیان سرنوشت انسانها در قیامت، اهتمام جدی دارد. بازتاب رفتاری مکذبان و باطل گرایان در برابر مشاهده صحنه‌های قیامت پس از ظهور حقایق، یکی از مسائلی است که در عرصه قرآن پژوهی تأمل برانگیز است. این مقاله ضمن واکاوی دو نظریه متقابل، کوشیده است دیدگاه سومی را ارائه نماید و از این رهگذر، تفسیری را که با دو رویکرد متفاوت از آیات نخستین سوره واقعه ارائه شده است، نقد و بررسی کند.
کلیدواژه‌ها: تفسیر، قرآن، ایمان، تکذیب قیامت و اهل باطل، قیامت و مکذبان.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
نقی زادهح., & رضا دادف. (۱۳۹۰-۱۲-۲۰). واکنش اهل باطل در مواجهه با ظهور حقیقت در عرصه قیامت. رهیافت‌هایی در علوم قرآن و حدیث, 42(1). https://doi.org/10.22067/naqhs.v42i1.11812
نوع مقاله
علمی پژوهشی