##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محمدعلی رضایی کرمانی فاطمه رضاداد

چکیده

با توجه به جایگاه ارجمند مفهوم «رجاء» و امید در فرهنگ اسلامی، تعیین امید بخش‌ترین آیه قرآن کریم از دیر باز مورد اهتمام اندیشوران مسلمان و قرآن‌پژوهان بوده است. از این رو، گسترة پژوهش‌های آنان، دیدگاه های گوناگونی را پدید آورده است که به جهت پراکندگی در منابع و مآخذ مختلف، امکان نگاهی کلّی و همه جانبه به آن‌ها برای پژوهشگران و مراجعان فراهم نیامده است.
نوشتار حاضر با استخراج دیدگاه های گوناگون از متون روایی، تفسیری و علوم قرآنی، آن‌ها را معرّفی و ارزیابی نموده و پژوهشی مختصر و نسبتاً فراگیر دربارۀ امید بخش‌ترین آیه قرآن کریم سامان داده است.
گویا در بین سی و دو دیدگاه به دست آمده از قرآن‌پژوهان در این باره، آیات سوره های زمر/53، نساء/ 116، حجر/ 49 و ضحی/ 5، از شهرت بیشتری برخوردارند.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
رضایی کرمانیم., & رضادادف. (۱۳۹۳-۰۱-۲۰). پژوهشی دربارة امید بخش‌ترین آیه قرآن کریم. رهیافت‌هایی در علوم قرآن و حدیث, 45(1). https://doi.org/10.22067/naqhs.v45i1.14556
نوع مقاله
علمی پژوهشی