##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

سیدحسین سیدی غلامرضا رئیسیان

چکیده

قرآن‌پژوهان و مفسران مسلمان همگی در این نکته اجماع داشته اند که هرگونه تأویل یا تفسیر کتاب خداوند باید از واژگان آغاز گردد. واژه نه تنها ابزار تحلیل گفتمان بلکه شکل دهنده نظام اندیشگانی ما نیز است. پس واژه تنها ابزاری برای بیان عقاید ما نیست بلکه به آن‌ها نیز شکل می‌دهد. واژه در قرآن کریم از چنان استواری برخوردار است که به تنهایی می تواند ابزار تحلیل گفتمان قرار گیرد. این نوشتار با بررسی واژگان کلیدی چون «الله»، «ایمان» و بررسی گزینش نام در سوره های قرآن مثل سوره «دخان» بر آن است که نشان دهد تنها از طریق این واژگان می توان متن قرآنی یا متن سوره را تحلیل نمود.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
سیدیس., & رئیسیانغ. (۱۳۹۲-۱۱-۲۶). واژه به مثابه ابزار تحلیل گفتمان قرآن. رهیافت‌هایی در علوم قرآن و حدیث, 44(2). https://doi.org/10.22067/naqhs.v44i2.16399
نوع مقاله
علمی پژوهشی