نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۸, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۵

عنوان مقاله: روش آیت الله ‌خویی در تعامل با اصول اولیه رجالی


صفحات: 119-142

DOI: 10.22067/naqhs.v48i2.17337

چکیده
در اندیشه آقای‌ خویی مبنای حجیت و اعتبار آرای رجالیان خبر واحد است. در نتیجه، روش ایشان در بهره‌گیری از توثیقات خاص، منحصر در گزارش‌های حسی رجالیان است که معتبرترین این گزارش‌ها، از رجالیان متقدم به ویژه صاحبان اصول اولیه رجالی صادر شده است. با توجه به این مبنا و ارزیابی نمونه‌های متعدد در معجم رجال الحدیث روشن می‌شود، آقای خویی گفتار متقدمان و گزارش‌های رجالی ارائه‌شده توسط آنان را تنها در صورتی مستند صدور رأی رجالی قرارداده است که از حجیت برخوردار بوده، دلالت صحیح بر رأی رجالی داشته و با سایر داده‌های رجالی نیز سازگار باشد و گاه با لحاظ این شرایط به بیان شرح و توضیحی درباره این گزارش‌ها و یا نقد و بررسی آن‌ها روی‌آورده و در صورت اختلاف میانشان حکم نموده‌است.

کلمات کلیدی:   آقای خویی; معجم رجال الحدیث; اصول اولیه رجالی; حجیت رأی رجالی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 72

بازدید: 101

تاریخ دریافت: 1391/09/11 , تاریخ پذیرش: 1395/09/07 , تاریخ انتشار: 1395/11/20

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )