##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

حسینی حسینی رضایی كرمانی رضایی كرمانی

چکیده

در قرآن کریم آیات فراوانی با الفاظ مشابه وجود دارد که این پرسش را در ذهن خواننده ایجاد می کند؛ آیا در قرآن کریم تکرار وجود دارد؟ آیا این تکرار به بلاغت و فصاحت قرآن آسیب نمی رساند؟پاسخ به این پرسش ها سبب پیدایش دانشی به نام آیات متشابه لفظی گردیده است.
در این نوشتار کوشیده شده است از این دانش تعریف روشنی داده شود و این آیات در تقسیم بندی جدید بررسی گردد. در آغاز وجوه اختلاف در آیات متشابه لفظی تبیین می شود. سپس راهکارهای قرآن پژوهان در توجیه این تفاوت ها را که خود از جهت نوع پاسخ به چند دسته کلی قابل تقسیم است- یادآور خواهد شد.
در این نوشتـار دیدگاه های سه تن از نویسندگانی که دربارة این دانش کتابی سامان داده اند، ذیل آیات بیان می شود.
کلید واژه ها: قرآن، آیات متشابه لفظی، تقدیم و تأخیر، تناسب آیات و سور، شأن نزول.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
حسینیح., & رضایی كرمانیر. ك. (۱۳۸۹-۰۴-۱۵). پژوهشی دربارة آیات متشابه لفظی قرآن کریم. رهیافت‌هایی در علوم قرآن و حدیث, 40(2). https://doi.org/10.22067/naqhs.v40i2.3197
نوع مقاله
علمی پژوهشی