##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

نقی زاده نقی زاده

چکیده

روایت «من کذب علیّ متعمّداً» از احادیث متواتری است که فریقین آن را به نقل از پیامبر(ص) در مجامع روایی خود ذکر کرده اند؛ اما هنوز دربارة اعتبار سند، سلامت متن و جنبه های دلالی آن، زمزمه هایی به گوش می رسد. برخی از مستشرقان اصل این حدیث را مجعول و اندکی از حدیث پژوهان معاصر قسمتی از متن آن را مُدرَج تلقی کرده اند.
این مقاله، با طرح پرسش هایی پیرامون حدیث یاد شده به جنبه های صدور و دلالت آن پرداخته است.
کلید واژه ها:حدیث متواتر، من کذب علی متعمّداً، وضع حدیث، حدیث مدرج، مستشرقان و حدیث، ابوریه و حدیث.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
نقی زادهن. ز. (۱۳۸۹-۰۴-۱۵). تأملی در حدیث نبوی «من کذب علی متعمّداً». رهیافت‌هایی در علوم قرآن و حدیث, 40(2). https://doi.org/10.22067/naqhs.v40i2.3200
نوع مقاله
علمی پژوهشی