##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

پیروزفر پیروزفر مهدوی راد مهدوی راد

چکیده

اسباب نزول بـه معنی شناخت موقعیـت زمـانی، مکـانی، فردی، اجتماعی و دیگر زمینه هایی است که نزول آیه یا بخشی ازآیات یا سوره ای را سبب شده است که شامل روایات گرد آمده درباره شأن نزول آیات نیز می شود. ‌اعتقاد به تاثیر اسباب نزول در تفسیر آیات به معنای مسدود ساختن راه اندیشه و تفکر در زمینة آن آیات و روی آوری و سطحی نگری و محدود اندیشی نسبت به پیام آن نیست؛ بلکه در کنار بهره بردن از تمامی ابزارهای علمی و عقلی موجود در زمینة تفسیر، باید به اسباب نزول به عنوان ابزاری کار آمد و مؤثر نگریست. پیام آیات الهی فراتر از بسترهای محدود و تعلقات فردی و زمانی است. سببب نزول در فهم قرائن حالیه و تطبیق عناوین بر مصادیق و شناخت فضای نزول آیات برای دلالت در توسعه و تضییق مفاهیم وگشودن افق های جدید در یافتن دلالات قرآنی تاثیر دارد.
دلالت الفاظ و آیات الهی از مرتبة حوادث جزئی و خاص فراتر می رود و مفسر را گاه از طریق الغای قطعی خصوصیات زمان و مکان یا از طریق تناسب حکم و موضوع و تحلیل زبانی و... به روح آیه می رساند که پیراسته از زمان و مکان است.
کلید واژه ها: قرآن، اسباب نزول، الغاء خصوصیت، بیان، جاودانگی.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
پیروزفرپ., & مهدوی رادم. ر. (۱۳۸۹-۰۴-۱۵). روایات اسباب نزول و مسألة جاودانگی قرآن. رهیافت‌هایی در علوم قرآن و حدیث, 41(1). https://doi.org/10.22067/naqhs.v41i1.3204
نوع مقاله
علمی پژوهشی