##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

جلالی جلالی سلطانیان سلطانیان

چکیده

مسألة نسخ و آیات ناسخ ومنسوخ در قرآن از مباحث مهم علوم قرآنی است. یکی از انواع نسخ، نسخ تلاوت است که در میان مسلمانان سه رویکرد به آن وجود دارد: رویکرد اول نسخ تلاوت را باور دارد و با تکیه بر روایات و نیز استدلال عقلانی درصدد اثبات آن است. رویکرد دوم که روایات نسخ تلاوت را قطعی نمی داند، سعی دارد با استدلال عقلانی نسخ تلاوت را ثابت کند و رویکرد سوم که نسخ تلاوت را رد کرده و روایات و استدلال های عقلانی را نپذیرفته است.
در این تحقیق پس از بررسی و نقد ادله قائلان به نسخ تلاوت به این نتیجه رسیده ایم که قول به وقوع نسخ تلاوت در قرآن و همچنین ردّ امکان عقلی وقوع آن – هر دو- حاصل فهم شتاب زدة شماری از مفسران و علمای اسلامی در گذشته و اکنون بوده است.
کلید واژه ها: نسخ، انواع نسخ، نسخ تلاوت.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
جلالیج., & سلطانیانس. (۱۳۸۹-۰۴-۱۵). بررسی و ارزیابی نظریه نسخ تلاوت. رهیافت‌هایی در علوم قرآن و حدیث, 41(1). https://doi.org/10.22067/naqhs.v41i1.3205
نوع مقاله
علمی پژوهشی