##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

سعیدی سعیدی

چکیده

از دیر باز، زبان شناسان مسلمان و به ویژه قاریان قرآنی که در باره ی علم تجوید و قرائت قرآن قلم زده و صاحب رأی و نظر بوده اند، بحثی در باره ی اطباق و حروف مطبقه گشوده و این حروف را از نظر مخرج و صفات بررسی کرده اند. این نوشته تلاش می کند رأی و نظر زبان شناسان مسلمان را از پنجره ی آواشناسی و واجشناسی امروز بنگرد و توصیفی علمی و بنیادین و امروزین از اطباق (نرمکامی شدگی ) و حروف مطبقه (همخوان های نرمکامی شده ) فراپیش نهد.
کلید واژه ها، اطباق، حروف مطبقه، واجشناسی، آواشناسی، نرمکامی شدگی.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
سعیدیس. (۱۳۸۹-۰۴-۱۵). بررسی آواشناختی اطباق و حروف مطبقه در تجوید و قرائت قرآن کریم. رهیافت‌هایی در علوم قرآن و حدیث, 41(1). https://doi.org/10.22067/naqhs.v41i1.3206
نوع مقاله
علمی پژوهشی