##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

حسینی زاده حسینی زاده

چکیده

داستان آفرینش نخستین انسان عنصر مهمّی در فرهنگ و دین بیشتر ملّتهای جهان بوده است. این داستان در فرهنگ و طرز تفکّر بشر معاصر نیز نقش مهمی ایفا می کند. در این مقاله یک پژوهش تطبیقی دربارة یکی از اجزای این داستان، یعنی مکانی که خاک آدم از آن برداشته و آدم در آن خلق شد میان متون اسلامی و متون یهودی انجام شده است. بدین منظور تعدادی از متون یهودی و اسلامی با هم مقایسه شده اند، تا مشخّص شود این متون چه شباهتها و تفاوتهایی با هم دارند، کدام ایده ها منحصر به متون اسلامی یا منحصر به متون یهودی هستند و احیاناً کدام اندیشه ها از متون یا فولکلور یهود به روایات و ادبیات اسلامی منتقل شده است. همچنین ابهامات موجود در برخی از روایات رفع شود.
کلید واژه ها: آدم، آفرینش، مکان، متون اسلامی، متون یهودی.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
حسینی زادهح. ز. (۱۳۸۹-۰۸-۱۲). مکان آفرینش آدم ابوالبشر در متون اسلامی و یهودی. رهیافت‌هایی در علوم قرآن و حدیث, 41(2). https://doi.org/10.22067/naqhs.v41i2.3962
نوع مقاله
علمی پژوهشی