##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

دهقان دهقان

چکیده

آراء و دیدگاههای اخوان الصفا در بارة ماهیت دین و تأویلات آنان در بارة آیات قرآن مورد توجه جمعى از اندیشمندان به ویژه مفسران قرآن بوده است. شماری ازمفسران تحت تأثیر دیدگاههای باطنی اخوان الصفا واقع شده و مستقیماً و یا بطور غیر مستقیم از آراء آنان بهره برده اند. هرچند اخوان الصفا برای فهم آیات قرآن، تمسک به معنای ظاهری را مجاز ندانسته و تأویل آیات را امر ضروری می‌دانند، لکن هرنوع تأویلی را روا ندانسته و با تأویلات بسیاری از تأویل گرایان به ویژه با معتزله به شدت مخالفت ورزیده اند. در این مقاله نویسنده کوشش نموده تا دیدگاههای تأویل گرایانه اخوان الصفا در باره آیات قرآن و نیز تأثیر آراء آنان را بر مفسران بررسی کند.
کلید واژه ها: اخوان الصفا، تأویل، تفسیر، قرآن، ظاهر، باطن.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
دهقاند. (۱۳۸۹-۰۸-۱۲). بررسى و تحلیل مبانى فکرى اخوان الصفا در تأویلات باطنی قرآن. رهیافت‌هایی در علوم قرآن و حدیث, 41(2). https://doi.org/10.22067/naqhs.v41i2.3963
نوع مقاله
علمی پژوهشی

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده