##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

سید حسن طالقانی

چکیده

میراث حدیثی شیعه که به طور عمده در کوفه تولید شده بود، در قرن سوم به قم انتقال یافت. در این انتقال میراث، بزرگانی از مشایخ کوفه و قم نقش داشته‌اند. بنا بر نقل نجاشی و شیخ طوسی، ابراهیم بن هاشم نخستین کسی است که میراث کوفه را در قم منتشر کرد ولی بر اساس اطلاعات موجود در فهرست شیخ و نجاشی، میراث کوفه، پیش از ابراهیم بن هاشم به واسطه کسان دیگری نیز به قم منتقل شده است. این نوشتار با معرّفی شخصیت علمی و فعالیتی که هر یک از مشایخ حدیث، در انتقال میراث کوفه داشته‌اند، نشان داده است که ابراهیم بن هاشم اگرچه نخستین انتقال دهنده میراث کوفه به قم نیست، ولی می‌تواند به عنوان نخستین نشر دهنده میراث کوفه در قم معرفی شود و این ادّعا از سوی اصحاب امامیه در بغداد، با سایر اطلاعات موجود در کتاب‌های فهرست هماهنگ است.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
طالقانیس. ح. (۱۳۹۳-۰۱-۲۰). نقش ابراهیم بن هاشم در انتقال میراث حدیثی کوفه به قم. رهیافت‌هایی در علوم قرآن و حدیث, 45(1). https://doi.org/10.22067/naqhs.v45i1.7931
نوع مقاله
علمی پژوهشی