##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

قربان زاده قربان زاده حسن نقی‌زاده مرتضی ایروانی نجفی سیدکاظم طباطبایی

چکیده

استناد به احادیث در قلمرو احکام الزامی نیازمند شرایط اولیه حجیت است. اما از آنجا که برخی در زمینه سنن، به قاعدۀ تسامح در ادله سنن استناد کرده و در نتیجه تسامح در شرایط حجیت سنن را مطرح کرده‌اند گذشته از درستی یا نادرستی تمسک به قاعده در عرصه مستحبات و مکروهات که محل بحث موافقان و مخالفان قرار گرفته است. پرسش این است که آیا به فرض جاری بودن اصل قاعده، می‌توان این تسامح را تا سر حد روایات طبی گسترش داد؟ موضوعی که در این مقاله پیگیری می‌شود، کاربرد این قاعده در روایات پزشکی است. چنان که بررسی‌ها نشان می‌دهد به نظر می‌رسد، اجرای قاعدۀ تسامح در قلمرو روایات طبی، با موانع جدی روبه رو است.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
قربان زادهق. ز., نقی‌زادهح., ایروانی نجفیم., & طباطباییس. (۱۳۹۲-۱۱-۲۶). تسامح در سند روایات طبی. رهیافت‌هایی در علوم قرآن و حدیث, 44(2). https://doi.org/10.22067/naqhs.v44i2.9533
نوع مقاله
علمی پژوهشی

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده