اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردسی مشهد
مدیر مسئول: سیدکاظم طباطبایی
سردبیر: سیدکاظم طباطبایی
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۹۱۲۰
شاپا آنلاین: ۲۵۳۸-۴۱۹۸
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی پژوهشی

دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

بررسی بلاغت دعای دو پیامبر (زکریا و نوح) در قرآن

حسن اعظمی خویرد; مرتضی چراغچی; هانیه ژرفی
تعداد مشاهده : 104 صفحه 29-46 PDF

موسیقی عربی و قرائت قرآن

محمدمهدی سربلند; عباس طالب زاده شوشتری; علی نوروزی; عباس عرب
تعداد مشاهده : 76 صفحه 47-66 PDF
تعداد مشاهده : 115 صفحه 67-79 PDF

تأملی در حدیث «من أخلص لله…» از نگاه فریقین

سیدمهدی موسوی; علی اکبر ربیع نتاج
تعداد مشاهده : 83 صفحه 81-96 PDF
تعداد مشاهده : 270 صفحه 97-113 PDF
تعداد مشاهده : 53 صفحه 115-143 PDF