دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

تعداد مشاهده : 977 PDF
تعداد مشاهده : 1275 PDF
تعداد مشاهده : 1682 PDF

الگوی شلایر‌ماخر و تعامل سیاق متنی و حالی در دور هرمنوتیکی متناسب قرآن

ملیحه قاین ابراهیم آبادی; محسن حسین زاده باجگیران
تعداد مشاهده : 1080 PDF

امتناع معرفت کنه ذات و صفات الهی در نهج البلاغه

نیل ساز نیل ساز; مجید معارف; زهره بابا احمدی میلانی
تعداد مشاهده : 1103 PDF