دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

سبک شناسی آوایی دعای عرفه

سید حسین سیدی; نفیسه حاجی رجبی
تعداد مشاهده : 1037 صفحه 29-47 PDF
تعداد مشاهده : 1490 صفحه 49-73 PDF
تعداد مشاهده : 728 صفحه 75-90 PDF
تعداد مشاهده : 971 صفحه 91-118 PDF
تعداد مشاهده : 1033 صفحه 119-138 PDF

تکثر معنا در متون دینی

علیرضا عابدی سرآسیا
تعداد مشاهده : 608 صفحه 139-164 PDF