نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
سال. ۴۰, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۷ تفسیر زبانشناختی سوره عصر چکیده   PDF
احمدزاده احمدزاده
سال. ۴۰, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۷ بررسی محورهای مناقب و فضائل در کتب شش‌گانۀ اهل سنت چکیده   PDF
اصغرپور اصغرپور
سال. ۴۰, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۷ دریچه ای بر نقد اجتماعی در قرآن (جامعه جاهلی و بخشش) چکیده   PDF
ایمانیان ایمانیان , ایروانی زاده ایروانی زاده
سال. ۴۰, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۷ پژوهشی دربارة آیات متشابه لفظی قرآن کریم چکیده   PDF
حسینی حسینی , رضایی كرمانی رضایی كرمانی
سال. ۴۰, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۷ روایات علی بن ابی حمزه بطائنی بین ردّ و قبول چکیده   PDF
سلیمی زارع سلیمی زارع
سال. ۴۰, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۷ بررسی روش عمومی شیخ طوسی در کتاب «الفهرست» چکیده   PDF
شمشیری شمشیری , جلالی جلالی
سال. ۴۰, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۷ تأملی در حدیث نبوی «من کذب علی متعمّداً» چکیده   PDF
نقی زاده نقی زاده
سال. ۴۱, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۲، بهار و تابستان ۱۳۸۸ روایات اسباب نزول و مسألة جاودانگی قرآن چکیده   PDF
پیروزفر پیروزفر , مهدوی راد مهدوی راد
سال. ۴۱, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۲، بهار و تابستان ۱۳۸۸ بررسی و ارزیابی نظریه نسخ تلاوت چکیده
جلالی جلالی , سلطانیان سلطانیان
سال. ۴۱, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۲، بهار و تابستان ۱۳۸۸ بررسی آواشناختی اطباق و حروف مطبقه در تجوید و قرائت قرآن کریم چکیده   PDF
سعیدی سعیدی
سال. ۴۱, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۲، بهار و تابستان ۱۳۸۸ الفرق بین الفاصلة و السجعة چکیده   PDF
صدقی صدقی , حیدری حیدری
سال. ۴۱, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۲، بهار و تابستان ۱۳۸۸ امامت در «صحیفه سجادیه» چکیده   PDF
محمودپور محمودپور , اکبری اکبری
سال. ۴۱, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۲، بهار و تابستان ۱۳۸۸ هنجارهای اجتماعی از دیدگاه نهج البلاغه چکیده   PDF
میریان میریان , صمدانیان صمدانیان
سال. ۴۱, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۲، بهار و تابستان ۱۳۸۸ تحلیل انتقادی آرای برخی از خاورشناسان دربارة اللغات فی القرآن چکیده   PDF
نیل ساز نیل ساز
سال. ۴۱, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۳، پاییز و زمستان۱۳۸۸ تأملی در معنای«رشد»در قصص قرآن کریم چکیده   PDF
اكبری اكبری
سال. ۴۱, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۳، پاییز و زمستان۱۳۸۸ مشابهت بلاغت قرآنی با بلاغت غربی چکیده   PDF
حُرّی حُرّی
سال. ۴۱, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۳، پاییز و زمستان۱۳۸۸ مکان آفرینش آدم ابوالبشر در متون اسلامی و یهودی چکیده   PDF
حسینی زاده حسینی زاده
سال. ۴۱, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۳، پاییز و زمستان۱۳۸۸ بررسى و تحلیل مبانى فکرى اخوان الصفا در تأویلات باطنی قرآن چکیده   PDF
دهقان دهقان
سال. ۴۱, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۳، پاییز و زمستان۱۳۸۸ مزایای فهرست نجاشی بر فهرست و رجال شیخ طوسی و بررسی نسبت و اختلاف آنها با یکدیگر چکیده   PDF
شمشیری شمشیری , جلالی جلالی
سال. ۴۱, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۳، پاییز و زمستان۱۳۸۸ تعارض آیات و روایات با گمانۀ خلق الفاظ قرآن از سوی پیامبراکرم(ص) چکیده   PDF
فقهی زاده فقهی زاده , آذرخشی آذرخشی
سال. ۴۱, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۳، پاییز و زمستان۱۳۸۸ بررسی روایات ضحضاح چکیده   PDF
مرتضوی مرتضوی
سال. ۴۳, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰ درنگی کوتاه بر واژه ی قرآنی «صلاة» چکیده   PDF
محمود مکوند , آذرتاش آذرنوش
سال. ۴۳, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰ تحلیل خطبة پنجاه و یکم نهج البلاغه براساس طبقه بندی سرل از کنش های گفتاری چکیده   PDF
فضائلی فضائلی , نگارش نگارش
سال. ۴۲, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۴، بهار و تابستان ۱۳۸۹ جاهلیت یک سرشت نه دوره‌ای گذرا چکیده   PDF
علی اسدی
سال. ۴۲, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۴، بهار و تابستان ۱۳۸۹ تداخل معنایی واژگان مترادف در ادبیات جاهلی و واژگان قرآن چکیده   PDF
اعظم پرچم , نصرالله شاملی
سال. ۴۲, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۴، بهار و تابستان ۱۳۸۹ آسیب «نقل به معنا» در احادیث، عوامل و پیامدها چکیده   PDF
سیدعلی دلبری
سال. ۴۲, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۴، بهار و تابستان ۱۳۸۹ مفهوم الإرهاب فی ضوء القرآن المبین چکیده   PDF
اسحاق رحمانی
سال. ۴۲, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۴، بهار و تابستان ۱۳۸۹ بررسی دیدگاه آلوسی در آیة مباهله از منظر مفسّران شیعه چکیده   PDF
محسن قاسم پور
سال. ۴۲, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۴، بهار و تابستان ۱۳۸۹ کتابت رسول خدا(ص) قبل از بعثت از نظر بلاشر چکیده   PDF
سید محمد مرتضوی
سال. ۴۲, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۴، بهار و تابستان ۱۳۸۹ واکنش اهل باطل در مواجهه با ظهور حقیقت در عرصه قیامت چکیده   PDF
حسن نقی زاده , فاطمه رضا داد
سال. ۴۲, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ بررسی تطبیقی مبانی خاص روشهای تفسیر قرآن و انگاره‌های هرمنوتیستهای کلاسیک چکیده   PDF
علیرضا آزاد , محمدعلی رضایی كرمانی
سال. ۴۲, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ رهیافتی نو بر نحوه تعلیم اعتقادات، اخلاق و احکام در سیر نزول قرآن چکیده   PDF
عباس اسماعیلی‌زاده , محمدمهدی آجلیان مافوق
سال. ۴۲, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ بررسی مقامات قرآنی در تلاوت چند تن از قاریان چکیده   PDF
سعید حسام پور , عظیم جباره
سال. ۴۲, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ گونه‌شناسی آداب نماز حاجت: مدخلی بر تاریخ‌گذاری گونه‌ها چکیده   PDF
حامد خانی
سال. ۴۲, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ معنی شناسی اساطیر در قرآن کریم چکیده   PDF
سید محمود طیب حسینی
سال. ۴۲, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شاخصه های نظریه های تفسیر اجتهادی مفسّران امامیه چکیده   PDF
علی راد , کاظم قاضی‌زاده
سال. ۴۲, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ بازخوانی حکایت قرآنی «ذوالقرنین و خورشید» چکیده   PDF
روح الله نجفی
سال. ۴۳, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰ معادل یابی واژگان قرآنی در پرتو روابط موجود در نظریه شبکه معنایی چکیده   PDF
محمد رضا پهلوان نژاد , شراره سادات سرسرابی
سال. ۴۳, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰ بررسی مفهوم استغفار در صحیفه سجادیه چکیده   PDF
سید مرتضی حسینی شاهرودی , فهیمه شریعتی
سال. ۴۳, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰ بررسی آواشناختی علم تجوید چکیده   PDF
غلامعباس سعیدی
سال. ۴۳, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰ بازکاوی گزارۀ قرآنی «رجم شیاطین با شهاب‌ها» چکیده   PDF
روح الله نجفی
سال. ۴۳, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰ مکی و مدنی از مفهوم تا اصطلاح چکیده   PDF
شادی نفیسی , مهدیه دهقانی قناتغستانی
سال. ۴۴, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ آفرینش شش روزه از منظر قرآن و علم چکیده   PDF
روح الله نجفی
سال. ۴۶, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۲، بهار و تابستان ۱۳۹۳ الصورة الجمالیة فی حوار موسی- علیه السلام- فی القرآن (سورة طه) چکیده   PDF
عبدالحلیم مطرقی , عباس عرب
سال. ۴۵, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ الگوی شلایر‌ماخر و تعامل سیاق متنی و حالی در دور هرمنوتیکی متناسب قرآن چکیده   PDF
ملیحه قاین ابراهیم آبادی , محسن حسین زاده باجگیران
سال. ۴۵, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ امتناع معرفت کنه ذات و صفات الهی در نهج البلاغه چکیده   PDF
نیل ساز نیل ساز , مجید معارف , زهره بابا احمدی میلانی
سال. ۴۵, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ باز خوانی پدیده نسخ از نگاه ابوزید چکیده   PDF
فاطمه رضاداد
سال. ۴۶, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۲، بهار و تابستان ۱۳۹۳ بازتاب موضوعی قرآن کریم در آثار مصطفی لطفی منفلوطی چکیده   PDF
مهین حاجی زاده , علی خالقی
سال. ۴۸, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ بازخوانی تأویل های اهل بیت (ع) در روایات تفسیر نورالثقلین چکیده   PDF
معصومه خاتمی , نهله غروی نائینی , نصرت نیل‌ساز , کاوس روحی برندق
سال. ۴۵, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ بازشناسی مفهوم «مثانی» در قرآن کریم با تأکید بر سیاق آیه ۲۳ سوره زمر چکیده   PDF
مهدی مطیع , فایضه علی عسگری
سال. ۴۳, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ بحثی دربارۀ مستندات قرآنیِ وقوع نسخ در قرآن و مدلول آنها چکیده   PDF
عباس اسماعیلی زاده
سال. ۴۵, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۰، بهار و تابستان ۱۳۹۲ بررسی آثار غذایی عسل بر ویژگی‌ها و رفتار انسان از دیدگاه قرآن، حدیث و علم پزشکی چکیده   PDF
سعید نمازی زادگان , حسن نقی زاده , مجید غیور مبرهن , نغمه مخبر
سال. ۴۸, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۶، بهار و تابستان ۱۳۹۵ بررسی اعتبار روایات تحف العقول چکیده   PDF
علی اکبر ایزدی فرد , محمد محسنی دهکلانی , سید مجتبی حسین نژاد
سال. ۴۳, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ بررسی تطبیقی ناامیدی در نظریه اسنایدر و قرآن کریم چکیده   PDF
اعظم پرچم , مریم فاتحی زاده , زهرا محققیان
سال. ۴۸, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ بررسی تفسیری فقهی آیه «الا ما ظهر»؛ ره یافت های تاریخی، شواهد حدیثی چکیده   PDF
جواد ایروانی
سال. ۴۶, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ بررسی دگرگونی مفهومی امّی و ‌امّت‌‌ها در عهد عتیق، عهد جدید و قرآن کریم چکیده   PDF
حسین حیدری
سال. ۴۶, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۲، بهار و تابستان ۱۳۹۳ بررسی دیدگاه مخالفان احادیث عرض در اهل سنت چکیده   PDF
حسن نقی زاده , سیدمحمد مرتضوی , مجتبی نوروزی
سال. ۴۸, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۶، بهار و تابستان ۱۳۹۵ بررسی دیدگاه نابیا آبوت در مقاله «وضعیت زن در صدر اسلام» با تکیه بر آیات و روایات چکیده   PDF
زینب السادات حسینی , غلامرضا رئیسیان , زهره حبیبی
سال. ۴۳, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ بررسی دیدگاه های سه مفسر در مساله خلق اعمال (زمخشری ، طبرسی و فخر رازی) چکیده   PDF
حسن نقی زاده , اکرم ده پهلوان
سال. ۴۵, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ بررسی روش های نقد حدیث در شرح نهج‌البلاغه ابن ابی الحدید چکیده   PDF
محسن رفعت , محمد کاظم رحمان ستایش
سال. ۴۵, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۰، بهار و تابستان ۱۳۹۲ بررسی زمینه‌ها و عوامل عقل گرایی میان مفسران خراسان بزرگ چکیده   PDF
پرویز رستگار جزی , محمد تقی رحمت پناه
سال. ۴۷, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ بررسی سازوکارهای زبان دعوت در سور مکی با توجه به عناصر زبان‌شناختی و نشانه‌شناختی چکیده   PDF
مرتضی چراغچی , محمد حسن رستمی
سال. ۴۳, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ بررسی سندی و دلالی احادیث «راسخون فی العلم» چکیده   PDF
مهدی اکبر نژاد , روح الله محمدی
سال. ۴۴, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ بررسی سیر اربعین‌نگاری چکیده   PDF
مصطفی احمدزاده
سال. ۴۷, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۴، بهار و تابستان ۱۳۹۴ بررسی قانون زیف در سوره‌های احزاب و غافر قرآن چکیده   PDF
سیده مریم فضائلی , سید حسین سیدی
سال. ۴۷, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۴، بهار و تابستان ۱۳۹۴ بررسی معناشناختی کاربرد اسم «فاطر» در قرآن کریم چکیده   PDF
محمدعلی خوانین زاده
سال. ۴۴, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۸، بهار و تابستان ۱۳۹۱ بررسی مقایسه ای لوگوس مسیحیت با کلمه در قرآن چکیده   PDF
منصور معتمدی , ولی عبدی
سال. ۴۴, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ به سوی تعریف، تحدید و تعیین الگوی ارتباط وحیانی در پرتو سه دیدگاه رایج ناظر به وحی چکیده   PDF
ابوالفضل‌ حُری
سال. ۴۴, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۸، بهار و تابستان ۱۳۹۱ تأثیر ابوالجارود بر روایات امامیه چکیده   PDF
محمدكاظم رحمان ستایش , اعظم فرجامی
سال. ۴۸, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ تأمّلاتی درباره حدیث «سدّوا الابواب» چکیده   PDF
حسینعلی کیخا , سیّد محمد مرتضوی , حسن نقی زاده
سال. ۴۷, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ تحول مفهوم اساطیر الاولین در تفاسیر چکیده   PDF
محمدرضا حسنی جلیلیان
سال. ۴۴, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ تسامح در سند روایات طبی چکیده   PDF
قربان زاده قربان زاده , حسن نقی‌زاده , مرتضی ایروانی نجفی , سیدکاظم طباطبایی
سال. ۴۳, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ تضارب آرای شیخ طوسی و نجاشی دربارة حریز بن عبدالله سجستانی چکیده   PDF
مهدی بیات مختاری
سال. ۴۵, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۰، بهار و تابستان ۱۳۹۲ تفسیر القرآن بالقرآن فی التفسیر الکبیر چکیده   PDF
مرتضی نجفی ایروانی
سال. ۴۷, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ تکثر معنا در متون دینی چکیده   PDF
علیرضا عابدی سرآسیا
سال. ۴۸, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۶، بهار و تابستان ۱۳۹۵ حدیث‌پژوهی محدث قمی در سفینة البحار چکیده   PDF
سیدعلی اکبر ربیع نتاج , مهدی تقی زاده طبری , عاطفه ستودیان
سال. ۴۶, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ خدا و تاریخ انسان از دیدگاه عهدین و قرآن چکیده   PDF
محمدتقی انصاری پور
سال. ۴۴, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۸، بهار و تابستان ۱۳۹۱ درآمدی بر فلسفه علوم قرآنى چکیده   بدون عنوان
احمد قرائى سلطان آبادى , نظری توکلی نظری توکلی , حسن نقی زاده , علی حقی
سال. ۴۶, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۲، بهار و تابستان ۱۳۹۳ درآمدی بر مصادیق و شاخص‌های گروه‌های مرجع در قرآن کریم چکیده   PDF
سید محسن میرسندسی , سید مصطفی احمدزاده
سال. ۴۶, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ راهکارهای تمیز مشترکات و توحید مختلفات چکیده   PDF
سهیلا پیروزفر , فاطمه رضاداد
سال. ۴۷, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ رفائیل فرشته در روایات یهودی، مسیحی و اسلامی چکیده   PDF
سید عبد المجید حسینی زاده
سال. ۴۸, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ روش آیت الله ‌خویی در تعامل با اصول اولیه رجالی چکیده   PDF
فتحیه فتاحی زاده , محمد کاظم رحمان ستایش , فاطمه ونکی
سال. ۴۶, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ روش إبن بابویه در نقد حدیث (بررسی مهم‌ترین شاخصه‌های رویکرد نقادانه شیخ صدوق به حدیث) چکیده   PDF
مهدی جلالی
سال. ۴۸, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۶، بهار و تابستان ۱۳۹۵ رویکرد روش‌شناختی به روایات تفسیری «قرآن با قرآن» چکیده   PDF
علی راد , مسعود حسن زاده
سال. ۴۴, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۸، بهار و تابستان ۱۳۹۱ ساختار و گسترۀ معارف قرآنی چکیده   PDF
سیدمحمد مرتضوی , محمد سهیلی
سال. ۴۷, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ سبک شناسی آوایی دعای عرفه چکیده   PDF
سید حسین سیدی , نفیسه حاجی رجبی
سال. ۴۶, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۲، بهار و تابستان ۱۳۹۳ شق القمر در ترازو چکیده   PDF
محمد بهرامی
سال. ۴۷, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۴، بهار و تابستان ۱۳۹۴ شناخت درمانی افسردگی با تکیه بر آموزه‌های قانونمند قرآنی چکیده   PDF
فاطمه موسوی , محمد جواد نجفی
سال. ۴۶, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شناخت طنز و بررسی جایگاه و کاربرد آن در روایات اسلامی چکیده   PDF
سهراب مروتی , قدرت ذوالفقاری فر
سال. ۴۴, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شیوه های تصویر سازیِ مفاهیم در نهج‌البلاغه چکیده   PDF
ولی الله حسومی , حسین خاکپور , محمد علی مهدوی راد
سال. ۴۸, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ طبری و اختلاف قرائت در آیات الاحکام عبادی چکیده   PDF
روح الله نجفی
سال. ۴۷, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ ظرفیت سنجی منطق فازی و پلورالیسم دینی در تبیین مفهوم «ایمان» در قرآن چکیده   PDF
موسی الرضا شمسیه زاهدی , ابولقاسم عارف نژاد
سال. ۴۳, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ فرا هنجاری‌های ادبی در فواصل آیات و تفسیرهای زیبا‌شناسانه و معنا‌شناسانة آن چکیده   PDF
حسن خرقانی
سال. ۴۸, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۶، بهار و تابستان ۱۳۹۵ لمحة عن الکسائی و خصائصه القرائیة چکیده   PDF
علی رضا آزاد , مرتضی ایروانی نجفی , علی اسدی
سال. ۴۴, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۸، بهار و تابستان ۱۳۹۱ ماهیت منابعِ جوامعِ روایی اولیه از دیدگاه گرگور شوئلر چکیده   PDF
نصرت نیل ساز
سال. ۴۵, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ معانی حرف باء در قرآن کریم چکیده   PDF
ابراهیم زارعی فر
سال. ۴۴, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۸، بهار و تابستان ۱۳۹۱ معیار شناسی مِثلِیَّت در آیات تحدّی قرآن چکیده   PDF
فتح الله نجارزادگان , محمد مهدی شاهمرادی
سال. ۴۷, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۴، بهار و تابستان ۱۳۹۴ نظرة جدیدة لوصف النساء بنواقص العقول چکیده   PDF
حیدر مسجدی
سال. ۴۷, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۴، بهار و تابستان ۱۳۹۴ نقد دیدگاه مسکویه درباره شاخصه انسانیت و رابطه آن با فضیلت و سعادت بر مبنای قرآن و حدیث چکیده   PDF
محمد مصطفائی , حسن نقی زاده , عباس جوارشکیان , غلامرضا رئیسیان
سال. ۴۷, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۴، بهار و تابستان ۱۳۹۴ نقد روایتی درباره نشانه‌های بی‌عقلی چکیده   PDF
مصطفی فروتن تنها
سال. ۴۵, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۰، بهار و تابستان ۱۳۹۲ نقش ابراهیم بن هاشم در انتقال میراث حدیثی کوفه به قم چکیده   PDF
سید حسن طالقانی
سال. ۴۵, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۰، بهار و تابستان ۱۳۹۲ نماد های جاندار در قرآن چکیده   PDF
هدایت رشیدی
سال. ۴۸, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ هرمنوتیک مدرن و نظریه تفسیری شهید مطهری چکیده   PDF
علیرضا عابدی سرآسیا
سال. ۴۴, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ واژه به مثابه ابزار تحلیل گفتمان قرآن چکیده   PDF
سیدحسین سیدی , غلامرضا رئیسیان
سال. ۴۶, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۲، بهار و تابستان ۱۳۹۳ واکاوی حدیث «اَلغِیبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنا...» چکیده   PDF
مهدی جلالی , محسن رجبی
سال. ۴۶, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ واکاوی حکم تجری در ادلة نقلی چکیده   PDF
سید مهدی نریمانی زمان آبادی , محمدتقی فخلعی
سال. ۴۵, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۰، بهار و تابستان ۱۳۹۲ پژوهشی دربارة امید بخش‌ترین آیه قرآن کریم چکیده   PDF
محمدعلی رضایی کرمانی , فاطمه رضاداد
سال. ۴۸, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۶، بهار و تابستان ۱۳۹۵ پیوند روح، نور و سکینه در قرآن و نقش آن‌ها در حیات اخلاقی انسان با تکیه بر ارزیابی دیدگاه علّامة طباطبایی چکیده   PDF
فاطمه رضا داد , حسن نقی زاده , سیدجواد قندیلی
سال. ۴۸, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ کاربرد «اعتبار» در تصحیح روایات کتاب الحجة کافی چکیده   PDF
علی ثامنی , مهدی جلالی , عباس اسماعیلی زاده , سهیلا پیروزفر
سال. ۴۷, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ کاربست گفتمان کاوی در تحلیل مفاهیم استضعاف و استکبار چکیده   PDF
سید كاظم طباطبایی , سمیه طاهری
سال. ۴۷, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۴، بهار و تابستان ۱۳۹۴ کارکرد قرائت «ابیّ بن کعب» در ترجیح میان قرائت های هفتگانه چکیده   PDF
روح الله نجفی
سال. ۴۸, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۶، بهار و تابستان ۱۳۹۵ کارکرد قرائت عبدالله ابن مسعود در تبیین آیات الاحکام چکیده   PDF
روح الله نجفی
1 - 112 (112)