نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله تعداد مشاهده
سال. ۴۳, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰ درنگی کوتاه بر واژه ی قرآنی «صلاة» چکیده   PDF 3046
محمود مکوند ; آذرتاش آذرنوش
سال. ۴۱, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۲، بهار و تابستان ۱۳۸۸ هنجارهای اجتماعی از دیدگاه نهج البلاغه چکیده   PDF 2799
میریان میریان ; صمدانیان صمدانیان
سال. ۴۳, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰ تحلیل خطبة پنجاه و یکم نهج البلاغه براساس طبقه بندی سرل از کنش های گفتاری چکیده   PDF 2456
فضائلی فضائلی ; نگارش نگارش
سال. ۴۳, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰ معادل یابی واژگان قرآنی در پرتو روابط موجود در نظریه شبکه معنایی چکیده   PDF 2268
محمد رضا پهلوان نژاد ; شراره سادات سرسرابی
سال. ۴۷, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۴، بهار و تابستان ۱۳۹۴ بررسی معناشناختی کاربرد اسم «فاطر» در قرآن کریم چکیده   PDF 2181
محمدعلی خوانین زاده
سال. ۴۳, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰ بررسی آواشناختی علم تجوید چکیده   PDF 1994
غلامعباس سعیدی
سال. ۴۳, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰ بررسی مفهوم استغفار در صحیفه سجادیه چکیده   PDF 1852
سید مرتضی حسینی شاهرودی ; فهیمه شریعتی
سال. ۴۱, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۳، پاییز و زمستان۱۳۸۸ تأملی در معنای«رشد»در قصص قرآن کریم چکیده   PDF 1803
اكبری اكبری
سال. ۴۶, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۲، بهار و تابستان ۱۳۹۳ واکاوی حدیث «اَلغِیبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنا...» چکیده   PDF 1779
مهدی جلالی ; محسن رجبی
سال. ۴۳, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰ مکی و مدنی از مفهوم تا اصطلاح چکیده   PDF 1774
شادی نفیسی ; مهدیه دهقانی قناتغستانی
1 - 10 (10)