اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردسی مشهد
مدیر مسئول: سیدکاظم طباطبایی
سردبیر: سیدکاظم طباطبایی
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۹۱۲۰
شاپا آنلاین: ۲۵۳۸-۴۱۹۸
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی پژوهشی

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی