دکتر سیدکاظم طباطبایی (مدیر مسئول و سردبیر)
استاد
تخصص: علوم قرآن و حدیث
وابستگی سازمانی: گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://tabatabaei.profcms.um.ac.ir/
آدرس ایمیل: tabatabaei@um.ac.ir
 
حسن نقی زاده
استاد
تخصص: علوم قرآن و حدیث
وابستگی سازمانی: گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://naghizadeh.profcms.um.ac.ir/
آدرس ایمیل: naghizadeh@um.ac.ir
 
دکتر مرتضی ایروانی
دانشیار
تخصص: علوم قرآن و حدیث
وابستگی سازمانی: گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://iravany.profcms.um.ac.ir/
آدرس ایمیل: iravany@um.ac.ir
 
دکتر سیدمحمدباقر حجتی
استاد
تخصص: علوم قرآن و حدیث
وابستگی سازمانی: گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران
وب سایت: http://mhojjati.andishvaran.ir/fa/scholarmainpage.html?UserID=1619
آدرس ایمیل: hojati@tpf-iau.ir
 
دکتر محمدعلی مهدوی راد
دانشیار
تخصص: علوم قرآن و حدیث
وابستگی سازمانی: گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران، پردیس قم
وب سایت: http://mamahdavirad.andishvaran.ir/fa/scholarmainpage.html?UserID=1304
آدرس ایمیل: mahdavirad@isca.ac.ir
 
دکتر سیدرضا مؤدب
استاد
تخصص: علوم قرآن و حدیث
وابستگی سازمانی: گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم
وب سایت: http://www.qom.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f18b0863-5fda-481e-94b4-6580402d97d0
آدرس ایمیل: sr-moaddab@qom.ac.ir
 
دکتر فتح الله محمدی
استاد
تخصص: علوم قرآن و حدیث
وابستگی سازمانی: گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران، پردیس قم
وب سایت: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/najarzadegan
آدرس ایمیل: najarzadegan@ut.ac.ir