مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
دوره 41 شماره 1: شماره پیاپی 82، بهار و تابستان 1388 هنجارهای اجتماعی از دیدگاه نهج البلاغه
( میریان میریان ; صمدانیان صمدانیان )
3561 چکیده   PDF
دوره 46 شماره 1: شماره پیاپی 92، بهار و تابستان 1393 واکاوی حدیث «اَلغِیبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنا...»
( مهدی جلالی ; محسن رجبی )
3540 چکیده   PDF
دوره 43 شماره 1: شماره پیاپی 86، بهار و تابستان 1390 درنگی کوتاه بر واژه ی قرآنی «صلاة»
( محمود مکوند ; آذرتاش آذرنوش )
3278 چکیده   PDF
دوره 43 شماره 1: شماره پیاپی 86، بهار و تابستان 1390 تحلیل خطبة پنجاه و یکم نهج البلاغه براساس طبقه بندی سرل از کنش های گفتاری
( فضائلی فضائلی ; نگارش نگارش )
2857 چکیده   PDF
دوره 47 شماره 1: شماره پیاپی 94، بهار و تابستان 1394 بررسی معناشناختی کاربرد اسم «فاطر» در قرآن کریم
( محمدعلی خوانین زاده )
2647 چکیده   PDF
دوره 43 شماره 1: شماره پیاپی 86، بهار و تابستان 1390 معادل یابی واژگان قرآنی در پرتو روابط موجود در نظریه شبکه معنایی
( محمد رضا پهلوان نژاد ; شراره سادات سرسرابی )
2561 چکیده   PDF
دوره 43 شماره 1: شماره پیاپی 86، بهار و تابستان 1390 بررسی آواشناختی علم تجوید
( غلامعباس سعیدی )
2112 چکیده   PDF
دوره 43 شماره 1: شماره پیاپی 86، بهار و تابستان 1390 بررسی مفهوم استغفار در صحیفه سجادیه
( سید مرتضی حسینی شاهرودی ; فهیمه شریعتی )
2107 چکیده   PDF
دوره 41 شماره 2: شماره پیاپی 83، پاییز و زمستان1388 تأملی در معنای«رشد»در قصص قرآن کریم
( اكبری اكبری )
1943 چکیده   PDF
دوره 43 شماره 1: شماره پیاپی 86، بهار و تابستان 1390 مکی و مدنی از مفهوم تا اصطلاح
( شادی نفیسی ; مهدیه دهقانی قناتغستانی )
1941 چکیده   PDF
1 الی 1(از مجموع 1 مورد)