شماره جاری: دوره 51، شماره 2 - شماره پیاپی 103، پاییز و زمستان 1398 

8. زمینه های تضعیف یونس بن ظَبیان

صفحه 153-172

10.22067/naqhs.v51i2.55562

رحیمه شمشیری؛ مهدی جلالی؛ محمد کاظم رحمان ستایش


10. نمادشناسی حیوانات در امثال قرآن

صفحه 193-216

10.22067/naqhs.v51i2.67112

طاهره قلی پور زیبد؛ محمد شایگان مهر؛ محمد جعفری


11. کاوشی درباره تاریخ گذاری و مخاطب شناسی سوره ماعون

صفحه 217-238

10.22067/naqhs.v51i2.62989

زهرا کلباسی اشتری؛ امیر احمدنژاد؛ محمدعلی مهدوی راد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر
شاپا چاپی
2008-9120
شاپا الکترونیکی
2538-4198

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان